ชมรมเจ้าพนักงานเภสัชกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมนักบริหารสาธารณสุข มีความประสงค์พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมให้มีความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน กำหนดจัดประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ ครั้งที่ 3/2561 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561  ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่  โดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

 

ประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม