บริการยืม-คืนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ลำดับการดำเนินการระยะเวลาการให้บริการ
1 ผู้ใช้บริการขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ 1 นาที
2 ระบบตรวจสอบสถานะผู้ใช้ว่าเป็นสมาชิกหรือไม่ 1 นาที
3 หากผู้ใช้บริการยังไม่เป็นสมาชิกขให้ทำการสมัครสมาชิก 3 นาที
4 สมาชิกเข้าสู่ระบบ 30 วินาที
7 ค้นหาอุปกรณ์และดำเนินการขออนุมัติ 5 นาที
8 ปริ้นใบยืมเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนาม 10 นาที
9 นัดหมายการรับอุปกรณ์ผ่านทางช่องทางที่ระบุ 1 นาที
10 กรณีทำการยืมไม่สำเร็จ อุปกรณ์ชำรุด เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมและนำเข้าสู่คลังอุปกรณ์ 2 นาที

 

บริการคืนอุปกรณ์

ลำดับการดำเนินการระยะเวลาการให้บริการ
1 อ่านบาร์โค้ดอุปกรณ์ที่นำมาคืน 1 นาที/อุปกรณ์
2 ตรวจสอบความชำรุด 3 นาที/อุปกรณ์
3 รับเงินค่าปรับ 15 วินาที/อุปกรณ์
4 ปริ้นใบเสร็จ 30 วินาที/อุปกรณ์
5 จบกระบวนการ 15 วินาที/อุปกรณ์
6 นำอุปกรณ์คืนคลัง 30 วินาที

6A61294C D754 4E53 8F9B 75A62FA9C91F