1. ผู้ยืมต้องเขียนคำร้องการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลต่อบุคลากรประจำ รพ.สต. และกำหนดวันส่งคืนไม่เกิน 90 วันหรือสิ้นสุดการใช้งานแล้วแต่กรณี (กรณีครบกำหนดให้ยื่นขอยืมใหม่ ก่อนครบกำหนด 7 วัน)

2. ผู้ยืมต้องใช้แบบฟอร์มของคณะกรรมการเท่านั้น เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะต้องดำเนินขนส่งอุปกรณ์ด้วยตัวเอง

3. ผู้ยืมต้องนำอุปกรณ์ส่งคืนในสภาพใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหาหรือใช้การไม่ได้หรือสูญหาย ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมหรือชดใช้เป็นอุปกรณ์ ชนิด ขนาด ลักษณะและสภาพอย่างเดียวกัน หรือดีกว่า หรือติดต่อบุคลากร รพ.สต. ในกรณีชำรุดเสียหายแต่ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ 

4. การยืมจะต้องได้รับอนุมัติจากสาธารณสุขอำเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้มีอำนาจลงนาม

5. ผู้ยืมได้รับรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์การยืมอย่างละเอียดแล้ว

6. การพิจารณาหลักเกณฑ์การยืมอุปกรณ์ การจัดลำดับความสำคัญของการยืมอุปกรณ์เมื่อพิจารณาโดยคณะกรรมการแล้วถือว่าเป็นการสิ้นสุด

7. อุปกรณ์บางประเภทผู้ยืมอาจมีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

>>> ตกลงและเข้าสู่ระบบ <<<