สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้เริ่มใช้บริการระบบประชุมทางไกลของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ในปีงบประมาณ 2559 โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

WEB CONFERECNCE

- เป็นการประชุมทางไกลระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ผ่านระบบเวปตามที่อยู่ URL:  www.catconference.com สามารถจัดประชุมได้ไม่จำกัดครั้ง ๆ ละ 17 ผู้ใช้งาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง โรงพยาบาลทุกแห่ง ตามที่หน่วยงานนั้น ๆ ได้จัดเตรียมไว้

- ให้กลุ่มงานที่จะจัดประชุมตรวจสอบวันว่างได้ที่ เวปเพจ แผนการประชุมสาธารณสุขแพร่ ร่วมกับ ระบบการประชุมทางไกลของกระทรวง 

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT สสจ.แพร่ โดยส่งเรื่อง กำหนดการ หรือไฟล์ที่จะใช้นำเสนอ ล่วงหน้าไปที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำหรับไฟล์ที่จะนำเสนอเพื่อความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ให้ติดไวรัส ให้ส่งไปในอีเมล์ตามที่แจ้งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำ flash drive มาใช้ เพราะถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประชุมติดไวรัส จะทำให้การประชุมถูกยกเลิก

VDO CONFERENCE

- เป็นการประชุมทางไกลของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างหน่วยงานระดับกระทรวง เขต จั้งหวัด เท่านั้น

- กลุ่มงาน สามารถดำเนินการจัดได้โดยแจ้งล่วงหน้าไปที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT สสจ.แพร่ โดยส่ง เรื่อง กำหนดการ หรือไฟล์ที่จะใช้นำเสนอไปได้ที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยตรวจสอบวันว่างได้ที่ เวปเพจระบบการประชุมทางไกลของกระทรวง

หากท่านมีข้อสงสัยประสานงานไปได้ที่ ศูนย์ ICT 054 511 145 ต่อ 216