บริการยืม-คืนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ลำดับการดำเนินการระยะเวลาการให้บริการ
1 ผู้ใช้บริการขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ 1 นาที
2 ระบบตรวจสอบสถานะผู้ใช้ว่าเป็นสมาชิกหรือไม่ 1 นาที
3 หากผู้ใช้บริการยังไม่เป็นสมาชิกขให้ทำการสมัครสมาชิก 3 นาที
4 สมาชิกเข้าสู่ระบบ 30 วินาที
7 ค้นหาอุปกรณ์และดำเนินการขออนุมัติ 5 นาที
8 ปริ้นใบยืมเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนาม 10 นาที
9 นัดหมายการรับอุปกรณ์ผ่านทางช่องทางที่ระบุ 1 นาที
10 กรณีทำการยืมไม่สำเร็จ อุปกรณ์ชำรุด เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมและนำเข้าสู่คลังอุปกรณ์ 2 นาที

 

บริการคืนอุปกรณ์

ลำดับการดำเนินการระยะเวลาการให้บริการ
1 อ่านบาร์โค้ดอุปกรณ์ที่นำมาคืน 1 นาที/อุปกรณ์
2 ตรวจสอบความชำรุด 3 นาที/อุปกรณ์
3 รับเงินค่าปรับ 15 วินาที/อุปกรณ์
4 ปริ้นใบเสร็จ 30 วินาที/อุปกรณ์
5 จบกระบวนการ 15 วินาที/อุปกรณ์
6 นำอุปกรณ์คืนคลัง 30 วินาที

6A61294C D754 4E53 8F9B 75A62FA9C91F

1. ผู้ยืมต้องเขียนคำร้องการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลต่อบุคลากรประจำ รพ.สต. และกำหนดวันส่งคืนไม่เกิน 90 วันหรือสิ้นสุดการใช้งานแล้วแต่กรณี (กรณีครบกำหนดให้ยื่นขอยืมใหม่ ก่อนครบกำหนด 7 วัน)

2. ผู้ยืมต้องใช้แบบฟอร์มของคณะกรรมการเท่านั้น เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะต้องดำเนินขนส่งอุปกรณ์ด้วยตัวเอง

3. ผู้ยืมต้องนำอุปกรณ์ส่งคืนในสภาพใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหาหรือใช้การไม่ได้หรือสูญหาย ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมหรือชดใช้เป็นอุปกรณ์ ชนิด ขนาด ลักษณะและสภาพอย่างเดียวกัน หรือดีกว่า หรือติดต่อบุคลากร รพ.สต. ในกรณีชำรุดเสียหายแต่ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ 

4. การยืมจะต้องได้รับอนุมัติจากสาธารณสุขอำเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้มีอำนาจลงนาม

5. ผู้ยืมได้รับรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์การยืมอย่างละเอียดแล้ว

6. การพิจารณาหลักเกณฑ์การยืมอุปกรณ์ การจัดลำดับความสำคัญของการยืมอุปกรณ์เมื่อพิจารณาโดยคณะกรรมการแล้วถือว่าเป็นการสิ้นสุด

7. อุปกรณ์บางประเภทผู้ยืมอาจมีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

>>> ตกลงและเข้าสู่ระบบ <<<

 ODHMJY0  contact s

  

youtube วิดีโอแนะนำที่มา ( โปรดสละเวลา 5 นาที )

 agreement ข้อตกลง การกำหนดหลักเกณฑ์<<<

 

>>> ตกลงและเข้าสู่ระบบ <<<

 

check form แบบสอบถามความคิดเห็นระบบยืม-คืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ certificate มาตรฐานการให้บริการ

 

ติดต่อสอบถาม

งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

โทรศัพท์ 054 511145 ต่อ 216

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสาร "แนวทางการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง"

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่

1. แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

2. แบบประเมินปัญหาการกลืน

3. สมองทำงานบกพร่องเป็นอย่างไร

4. ฝึกดูดกลืน part1

5. ฝึกดูดกลืน.part2

หมายเหตุ  : เอกสารหมายเลข 4 และ 5 ให้ดาวน์โหลดให้ครบทั้งสอง part ก่อน แล้วจึงแตกไฟล์

 

โปรแกรม HWiNFO32 (Heardware Information)

เพื่อดูสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้ง ดูสเปคการ์ดจอ ฮาร์ด แรม สเปค CPU อำนวยความสะดวกในการสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้เริ่มใช้บริการระบบประชุมทางไกลของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ในปีงบประมาณ 2559 โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

WEB CONFERECNCE

- เป็นการประชุมทางไกลระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ผ่านระบบเวปตามที่อยู่ URL:  www.catconference.com สามารถจัดประชุมได้ไม่จำกัดครั้ง ๆ ละ 17 ผู้ใช้งาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง โรงพยาบาลทุกแห่ง ตามที่หน่วยงานนั้น ๆ ได้จัดเตรียมไว้

- ให้กลุ่มงานที่จะจัดประชุมตรวจสอบวันว่างได้ที่ เวปเพจ แผนการประชุมสาธารณสุขแพร่ ร่วมกับ ระบบการประชุมทางไกลของกระทรวง 

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT สสจ.แพร่ โดยส่งเรื่อง กำหนดการ หรือไฟล์ที่จะใช้นำเสนอ ล่วงหน้าไปที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำหรับไฟล์ที่จะนำเสนอเพื่อความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ให้ติดไวรัส ให้ส่งไปในอีเมล์ตามที่แจ้งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำ flash drive มาใช้ เพราะถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประชุมติดไวรัส จะทำให้การประชุมถูกยกเลิก

VDO CONFERENCE

- เป็นการประชุมทางไกลของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างหน่วยงานระดับกระทรวง เขต จั้งหวัด เท่านั้น

- กลุ่มงาน สามารถดำเนินการจัดได้โดยแจ้งล่วงหน้าไปที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT สสจ.แพร่ โดยส่ง เรื่อง กำหนดการ หรือไฟล์ที่จะใช้นำเสนอไปได้ที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยตรวจสอบวันว่างได้ที่ เวปเพจระบบการประชุมทางไกลของกระทรวง

หากท่านมีข้อสงสัยประสานงานไปได้ที่ ศูนย์ ICT 054 511 145 ต่อ 216