สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมระยะสั้นโรคผิวหนังประจำปี 2559 เรื่อง Current issues in dermatology 2016 : Common Skin Diseases Teuths Untold วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง โซน C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์