สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 6 หลักสูตร

1. หลักสูตร "ศิลปะการพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ" วันอังคารที่ 14 - พฤหัสฯ ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 5000 บาท

2. หลักสูตร "ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่" วันศุกร์ ที่ 18 - เสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3000 บาท

3. หลักสูตร "ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม" วันจันทร์ ที่ 21 - อังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3000 บาท

4. หลักสูตร "การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย" วันพุธ ที่ 23-พฤหัสฯที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3000 บาท

5. หลักสูตร "เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร" วันศุกร์ที่ 25 - เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3000 บาท

6. หลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ" วันจันทร์ที่ 28 - อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3000 บาท

ทั้ง 6 หลักสูตร อบรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icess.tu.ac.th