โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โดยมีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา