ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ ในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2559 ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ จะได้เข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ขอให้หน่วยงานของท่าน เสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559