จังหวัดลำปาง รับย้ายข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 110634 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลงาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ 111449 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

สามารถส่งใบขอย้าย/ขอโอนผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม 2559 หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โทร 054 227527 ต่อ 208,210