กรมควบคุมโรคประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้้ืงบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการและพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้