โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ โดยผู้เข้ารับสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.เป็นข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2.ที่ปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเพื่อแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ขอให้ยื่นเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชา และมีหนังสือนำส่งในสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องถึง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลวารินชำราบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.warin.go.th