ศาลากลางจังหวัดแพร่ ขอเชิญส่งประกวดคำขวัญหัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย" ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป โดยผู้ที่ชนะการประกวดคำขวัญจะได้รับเงินรางวัล และโล่ประกาศเกียรติบัตร จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได่ที่ กลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐