มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  จำนวน ๒๙๐ รูป/คน ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ ในวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ติดต่อที่

1.กองการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ โทร 0 2354 8313 มือถือ 09 8934 6647 โทรสาร 0 2354 7982

2.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ มือถือ 09 8934 6647 โทรสาร 0 2628 7947

3. วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ โทร 0 5322 1301 และ 0 5321 1996