งานเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ แห่งละ 1 ท่าน กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 5 ,12, 19 และวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสาธารณสุขสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ พร้อมส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวไปที่ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โปรดดูตารางบรรยาย.....

 tb01