กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพคนไทย ให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน โดยปรับบทบาท สธ. ให้เป็น National Health Authority กำหนดเป้าหมายว่า คนไทยจะมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี และมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี ในการคำนวนอายุคาดเฉลี่ย สนย. จึงขอเชิญบุคลากรระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมทางไกล Video conference พร้อมกันทุกจังหวัดในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.30 - 12.00 น ณ. ห้องประชุมสาธารณสุขสัมพันธ์