ไฟล์นำเสนอการประชุมทางไกลผ่านระบบเว็ป Conference การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมไข้เลือดออกจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2559

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ดังต่อไปนี้

การประชุม web conference ไข้เลือดออก ๑

มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดแพร่