รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้