ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ประกาศวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้