กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก ได้กำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2563

การรับสมัครสอบ

 1. ผ่านทางระบบออนไลน์ ที่เว็ปไซต์ https ://mrd-hss.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 1 -25 กรกฎาคม 2563

 2. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 - 24 กรกฎาคม 2563 และที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.mrd-hss.moph.go.th