kangmaroom

รับประทานพืช ผัก สมุนไพรเป็นยา ป้องกัน รักษาโรคเบื้องต้นได้ วันนีั้ทางกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขอเสนอเมนูอาหาร "แกงมะรุม"