กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2563 โดย

รับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 1 - 19 มิถุนายน 2563 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และเลขที่นั่งสอบ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

สอบวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศผลสอบวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ สำนักสถานพยาบาลแะการประกอบโรคศิลปะ www.mrd-hss.moph.go.th