รับประทานพืช ผัก สมุนไพรเป็นยา ป้องกัน รักษาโรคเบื้องต้นได้

วันนีั้ทางกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขอเสนอเมนูอาหาร

namprigkha