Screenshot 2020 02 24 15.08.29

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำเล่มรายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถดาว์นโหลดรูปเล่มรายงานฯ ดังกล่าวที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข

https://www.moph.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข https://ops.moph.go.th และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

https://opdc.moph.go.th หรือ https://www.facebook.com/KPRMOPH/ 

Download เอกสาร