กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน สร้างความตระหนักรู้และสื่อสารสังคมเพื่อลดการขอทาน โดยใช้กลยุทธ์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมไทยเข้าใจในการให้ทานอย่างถูกวิธี และส่งเสริมทัศนคติใหม่ในการบริจาค โดยให้โอกาส การสร้างงานสร้างอาชีพ ขอเชิญชม 

https://youtu.be/E-qsgRubhcY