สธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) และมูลนิธิกรมควบคุมโรค จัดทำหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

(Growing Expertise in e-Health Knowledge and Skill: GEEKS) เพื่อสอดรับการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Health) หลักสูตร 8 เดือน (ส.ค. 2562-มี.ค. 2563)

B303B010 70C5 4FCE 9CBE 5D46B829EDF4

>>> รายละเอียดโครงการ : ใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตร : หนังสือรับรองการสมัคร