ด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ได้ดำเนินการในการจัดสอบคึวามรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สาขาต่างๆ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล สามารถพัฒนาไปเป็นพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
สามารถดาวน์โหลดแบบยื่นคำขอสอบได้ที่ www.tnmc.or.th 
รายละเอียด