ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่าย โดยสามารถพิจารณาเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ

รายละเอียด