ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
> ตำแหน่งนักโภชนาการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสูงเม่น
> ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

คลิ๊กอ่านประกาศ