นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวงสาธารณสุข และประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จสิ้นแล้ว ขอให้หน่วยงานในสังกัด สสจ.แพร่ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/nuW3Ks

QR-code