ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่