กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย โดยกำหนดการรับสมัครสอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  หรือ ณ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ระหว่างวันที่ ๑๑ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ http://www.mrd-hss.moph.go.th