ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel2013 เบื้อต้น" ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 คลิก =>รายละเอียด