การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ตำแหน่งเลขที่ 97848 สถานีอนามัยตำบลบ้านปิน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง จังหวัดแพร่