อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร.0032.006/ว559 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

 

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกวัสดุการแพทย์ สำหรับจัดซื้อร่วม จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2564

 

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ (ด้านวัสดุการแพทย์) จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกวัสดุการแพทย์ ในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ  2564 นั้น

 

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อร่วม วัสดุการแพทย์ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแจ้งผลการพิจารณาได้ทาง https://qrgo.page.link/M9pbK 

 

ทั้งนี้คณะกรรมการฯได้มีมติให้ใช้ผลการพิจารณาดังกล่าว สำหรับการจัดซื้อร่วมของจังหวัดแพร่ นับตั้งแต่วันประกาศพิจารณานี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

 

โดยมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอให้ท่านถือปฏิบัติตามที่ได้ยื่นเสนอกับทางคณะกรรมการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร.054 511 145 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ