ประกาศผลผู้ชนะประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน 2563