อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร. 0032.006/ว1884 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาสืบราคาร่วม ผู้ให้บริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out lab) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดแพร่ (ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ได้ดำเนินการพิจารณาสืบราคาร่วม ผู้ให้บริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out lab) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลาข้อตกลง 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) นั้น บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่จึงขอแจ้งผลการพิจารณา สืบราคาร่วมฯ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอให้ท่านถือปฏิบัติตามที่ได้ยื่นเสนอกับทางจังหวัดแพร่ ต่อไป

 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารผลการพิจารณาฯ ได้ทาง https://qrgo.page.link/Lhy7p


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร.054 511 145 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ