อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร.0032.006/ว1874 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกสืบราคาร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดแพร่ ปี 2564ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดแพร่ (ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการสืบราคาร่วมระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ปี 2564 (ระยะเวลาข้อตกลง 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) นั้น บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกสืบราคาร่วม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดแพร่ ปี 2564 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอให้ท่านถือปฏิบัติตามที่ได้ยื่นเสนอกับทางจังหวัดแพร่ ต่อไป

 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารผลการพิจารณาสืบราคาร่วมฯได้ทาง https://qrgo.page.link/Wyq9n


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร.054 511 145 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ