อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร 0032.006/3949 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

 

เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกสืบราคาร่วมยา จังหวัดแพร่ ปี 2564

 

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดแพร่ (ด้านยา) 

ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายการยา ในการสืบราคาร่วมระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ปี 2564 นั้น 
บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
จึงขอแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกสืบราคาร่วม ยา (ยาทั่วไป, ยาที่องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ผลิตแต่มีปัญหายาขาด, วัสดุเภสัชกรรม) จังหวัดแพร่ ปี 2564  (ระยะเวลาข้อตกลง 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอให้ท่านถือปฏิบัติตามที่ได้ยื่นเสนอกับทางจังหวัดแพร่ ต่อไป 

โดยท่านสามารถดาว์โหลดผลการพิจารณาสืบราคาร่วมฯได้ทาง https://qrgo.page.link/o8miB 
         
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร.054 511 145 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ