อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ที่ พร. 0032.006/ว 1468 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

 

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและอัตราค่าบริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out lab) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด (ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) จะดำเนินการสืบราคาจัดจ้างร่วม บริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out lab) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) นั้น

 

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่จึงขอให้บริษัทที่สนใจเข้าร่วมเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ดังกล่าว ส่งเอกสารทุกชนิดมาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ต่อไป

 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงรายละเอียด เงื่อนไข และแบบฟอร์ม ได้ที่ https://qrgo.page.link/pF468

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โทร.054 511 145 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ