อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร. 0032.006/ว.1470 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563


ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภท ชุดน้ำยาทดสอบสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติ (Automate)

 

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ : ชุดน้ำยาทดสอบสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติ ประจำปี  พ.ศ. 2564 (ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) นั้น


ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่จึงขอให้บริษัทที่สนใจเข้าร่วมเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ดังกล่าว ส่งเอกสารทุกชนิดมาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ต่อไป

 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงรายละเอียด เงื่อนไข และแบบฟอร์ม ได้ที่ https://qrgo.page.link/1BF4M

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โทร.054 511 145 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ