อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร 0032.006/ว353 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดแพร่ จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ) นั้น

ในการนี้ บริษัทที่ประสงค์จะยื่นเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์จะต้องส่งเอกสารทุกชนิดและตัวอย่างเวชภัณฑ์ มาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ต่อไป

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงรายละเอียด เงื่อนไข และแบบฟอร์ม ได้ที่ https://qrgo.page.link/KG4CD

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร.054 511 145 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ