อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร 0032.006/ว98 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563

 

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วม ยาและวัสดุเภสัชกรรม จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดแพร่ จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ ประเภท ยาและวัสดุเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ) นั้น

 

 ในการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่จึงขอเชิญบริษัที่สนใจ ยื่นเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ โดยบริษัทที่ประสงค์จะยื่นเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ จะต้องส่งเอกสารทุกชนิดและตัวอย่างเวชภัณฑ์ มาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ต่อไป

 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงรายละเอียด เงื่อนไข และแบบฟอร์ม ได้ที่ https://qrgo.page.link/DuuoU

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร.054 511 145 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ