ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกจัดจ้างร่วม บริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out lab) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร 0032.006/ว2161 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดแพร่ (ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ได้พิจารณาคัดเลือก จัดจ้างร่วมบริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
(Out lab) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น

 

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
จึงขอแจ้งผลการพิจารณา สืบราคาร่วมฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอให้ท่านถือปฏิบัติตามที่ได้ยื่นเสนอกับทางจังหวัดแพร่ ต่อไป

 

อนึ่ง ท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสารชี้แจงผลได้ทาง https://qrgo.page.link/8tmes

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร.054 511 145 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ