ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก จัดซื้อร่วม (วัสดุทันตกรรม) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร. 0032.006/ว1760 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2562

 

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายการวัสดุทันตกรรมในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ปี 2563 นั้น

 

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
ขอแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อร่วม (วัสดุทันตกรรม) จังหวัดแพร่ ปี 2563 ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอให้ท่านถือปฏิบัติตามที่ได้ยื่นเสนอกับทางจังหวัดแพร่ ต่อไป  

       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อนึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแจ้งผลการพิจารณาจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม จังหวัดแพร่ ปี 2563 ได้ทาง https://qrgo.page.link/7eBgw

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร.054 511 145 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ