ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์
ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 
(วัสดุทันตกรรม)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร.0032.006/ว.960 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปี  พ.ศ. 2563 จึงขอเชิญท่านร่วมเสนอข้อมูลด้านคุณภาพและราคาเวชภัณฑ์ มา ณ โอกาสนี้

ในการนี้ บริษัทต้องส่งเอกสารทุกชนิดและตัวอย่าง มาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ เภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ต่อไป

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์ม ได้ที่ https://qrgo.page.link/sSrS

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร.054 511 145 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ