อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร.0032/ว.484 ลงวันที่ 18 กุภาพันธ์ 2562

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ ประเภทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี พ.ศ. 2563 จึงขอเชิญท่านร่วมเสนอข้อมูลด้านคุณภาพและราคาเวชภัณฑ์ มา ณ โอกาสนี้

ในการนี้ บริษัทต้องส่งเอกสารทุกชนิดและตัวอย่าง มาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ เภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ต่อไป

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์ม ได้ที่ https://goo.gl/HQU4tV