รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 เดือน สิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

 

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร 0032.006/ว2272 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563


ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วม วัสดุการแพทย์ จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดแพร่ จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ช่วงระยะเวลา 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ) นั้น

ในการนี้ บริษัทที่ประสงค์จะยื่นเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์จะต้องส่งเอกสารทุกชนิดและตัวอย่างเวชภัณฑ์ มาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ต่อไป

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงรายละเอียด เงื่อนไข และแบบฟอร์ม ได้ที่ https://qrgo.page.link/HJz4C

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร.054 511 145 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ

plai

ไพล หรือปูเลยบ้านเรา มีสรรพคุณ และข้อบ่งใช้อย่างไร มาดูกันค่ะ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร. 0032.006/ว.1468 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

 

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและอัตราค่าบริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out lab) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด จะดำเนินการสืบราคาจัดจ้างร่วม บริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out lab) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) นั้น

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่จึงขอให้บริษัทที่สนใจเข้าร่วมเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ดังกล่าว ส่งเอกสารทุกชนิดมาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ต่อไป

 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงรายละเอียด เงื่อนไข และแบบฟอร์ม ได้ที่ https://qrgo.page.link/pF468

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โทร.054 511 145 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ

 

เริ่มต้นปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

---------------------------------------------------------------------------

  • 24 ตุลาคม 2562 

ได้ฤกษ์ทำบุญสำนักงาน อาคาร สสจ.ใหม่ ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมใจทำบุญ หลังจากที่มีการเริ่มก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2560 จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

(รวมการก่อสร้างจำนวน 909 วัน) ซึ่งในขณะทำการก่อสร้าง บุคลากรได้ย้ายไปทำการที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ (พ.ย. 2559- ต.ค. 2561)

และย้ายไปที่โรงแรมบ้านนาแหลม ( พ.ย. 2561 - 17 ก.ย. 2562) ชั้น 4 อาคาร อบจ.แพร่ ( พ.ย. 2559 - 17 ก.ย. 2562)

มีภาพบรรยากาศบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ qrcode

---------------------------------------------------------------

  • 4 พฤศจิกายน 2562 เข้าแถวหน้าเสาธงวันแรก : ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นพ. สสจ.แพร่ ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป จะจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแทนการเข้าแถวหน้าเสาธง

  • 5  พฤศจิกายน 2562 นพ.มงคล ณ สงขลา อดีดนายแพทย์ สสจ.(พ.ศ. 2527-2530) เข้าเยี่ยมชม สสจ.แพร่ รวมทั้งรับฟังการนำเสนอผลงานการดำเนินงานในผู้สูงอายุของจังหวัดแพร่ ในปีที่ผ่านมา (2562)

15 พฤศจิกายน 2562 ชาว สสจ.แพร่ ร่วมใจทำ Big Cleaning Day และร่วมกันทำความสะอาดรั้ว โดยกลุ่มงานต่าง ๆ ใน สสจ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการทาสีใหม่ให้สวยงาม 

       

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สสจ.แพร่ จัดกิจกรรม "กาดมั่วคัวกิ๋นลำ" เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ นำผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยมาจำหน่าย รวมถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทำเองมาร่วมด้วย ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพ