นางพัชรี อรุณราษฎร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ