นายประเสริฐ กิตติประภัสร์

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานนิติการ